MTSR Privacy & Cookie protocol

Datum laatste aanpassing: 25-05-2018

Versie: 1.01

 

Algemeen

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert MTSR BV u over de wijze waarop MTSR BV persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden MTSR BV persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe MTSR BV omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

 

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van MTSR BV inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. MTSR BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en cliënten in overeenstemming met deze wetgeving.

Om het Privacy & Cookie Protocol leesbaar te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Het inleidende gedeelte per onderwerp geeft een overzicht van het betreffende informatieonderdeel in een samenvattende vorm. Daaronder wordt specifieker ingegaan op de situatie.

 

Doeleinden waarvoor MTSR persoonsgegevens  verzamelt

MTSR BV verwerkt persoonsgegevens van medewerkers van klanten en cliënten voor het beheren van ons klantenbestand, het leveren van zorg en dienstverlening, het beheren van de financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, interne kwaliteitscontroles en het gericht kunnen informeren van zowel klanten als cliënten over verschillende aandachtsgebieden.

MTSR BV verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van vigerende wettelijke plichten waaraan de organisatie dient te voldoen.

 

Klanten

Als u klant bent bij MTSR BV gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, klikgedrag en geboortedatum ten behoeve van het realiseren van een constante mogelijkheid tot het hebben van contact, meer in het bijzonder om u:

–               Te informeren over de dienstverlening van MTSR en u te faciliteren in het zoeken naar informatie die u nodig heeft;

–               Te vragen actief mee te denken over verbetermogelijkheden en uw tevredenheid met onze dienstverlening;

–               Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor onze dienstverlening;

–               Het beheren van een werknemersadministratie;

–               Te kunnen begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van de bedrijfsgeneeskundige zorg.

 

Cliënten

Meer in detail, verwerkt MTSR BV uw adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens, BSN, nationaliteit, geboorteplaats, uw verwijzer, huisarts, apotheek, geslacht,  het soort identificatie dat u meeneemt en het documentnummer (hiervan wordt geen kopie gemaakt, alleen overgenomen in ons systeem) voor:

–               Het kunnen aangaan van een behandeltraject en daarbij horende rechten en plichten (denk aan afspraken met zorgverzekeringen, wet- en regelgeving en het kunnen declareren van trajecten);

–               Het verzenden van behandelinformatie en uitnodigingen voor afspraken;

–               Het beheren van de cliëntadministratie;

–               Het beheren van de financiële administratie;

–               Het beheren van een database voor traject en behandelinformatie;

–               (geanonimiseerd) Statistisch onderzoek.

 

Jeugdhulp

MTSR gebruikt specifiek voor de jeugdhulp de door u verstrekte gegevens over de ouders/verzorgers om:

–               Plannen van aanpak en 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur voorstellen op te stellen die gebruikt kunnen worden ten behoeve van onze dienstverlening;

–               Beschikkingen te kunnen aanvragen bij gemeenten;

–               De financiële administratie te beheren.

 

Toegang tot uw gegevens

Ten aanzien van lopende trajecten hebben de betrokken medewerkers van MTSR toegang tot persoonsgegevens. De medewerkers hebben een overeenkomst met MTSR BV en zijn daardoor gehouden aan specifieke privacy afspraken ten aanzien van uw gegevens. De medewerkers op het secretariaat hebben toegang tot het klantenbestand van MTSR. Ook zij zijn gehouden aan hun overeenkomst en bijhorende bescheiden. Tevens hebben de financiële afdeling, de beleidsmanager en office manager toegang tot de voor hun noodzakelijke gegevens. Zij zijn eveneens contractueel verbonden aan de organisatie en dienen zich te houden aan de gemaakte privacy afspraken.

 

Beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen

MTSR heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De binnen MTSR bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten van de organisatie. Voor inhoudelijke communicatie over uw traject worden te allen tijde extra afspraken met u gemaakt. Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor het beheren van bijvoorbeeld het mailbestand of het uitzetten van enquêtes wordt u op de hoogte gesteld van dit doel. Op het moment dat MTSR persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een bewerker), sluit MTSR en de bewerker altijd een bewerkersovereenkomst af. Daarmee waarborgt MTSR BV de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 

Tijdsduur van bewaren persoonsgegevens

MTSR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. Wanneer u specifieker informatie wilt hebben over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, kunt u ten alle tijden contact opnemen via ons secretariaat.

 

Cookies

MTSR gebruikt cookies en vergelijkbare technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wij gebruiken uw gegevens om informatie te laten zien die interessant vindt, analyses uit te voeren en doelgroepen te kunnen benaderen. Daarnaast plaatsen wij cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat zij geen of slechts in zeer beperkte mate invloed hebben op uw privacy.

 

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
  • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of te vergemakkelijken.
  • Analytische cookies. MTSR BV gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. MTSR BV kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
  • Advertentie of tracking cookies. MTSR BV maakt gebruik van de Facebook pixel en soortgelijke technieken voor promotionele doeleinden. Wij kunnen de gegevens die Facebook voor ons bijhoudt analyseren.

 

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

 

Uw privacy rechten uitoefenen

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via info@mtsr.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Ten aanzien van bepaalde verzoeken kan het zijn dat hiervoor wettelijke beperkingen gelden. Hierover zult u op dat moment geïnformeerd worden.

 

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal MTSR BV u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via info@vvd.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat MTSR BV in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

MTSR BV

MTSR BV is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met MTSR BV, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy & Cookie Protocol zijn opgenomen.

 

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door MTSR BV kunt u contact opnemen met de organisatie via info@mtsr.nl.

 

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe MTSR BV uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

 

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

MTSR BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.