Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best u naar volledige tevredenheid van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze ondersteuning, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Uw klacht helpt ons de dienstverlening nog beter te maken en ongetwijfeld leren wij van u. Als eerste willen wij u vragen om uw eigen behandelaar te informeren over uw onvrede en hopen dat u dan samen een oplossing kunt vinden. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u een mail sturen naar: info@mtsr.nl. Cliënten vanaf 12 jaar en hun ouders of andere wettelijk vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Wij vragen u om uw klacht zo duidelijk en concreet mogelijk te beschrijven, aan te geven wie de betrokkenen zijn, welke gedragingen maken dat u een klacht indient, u noemt desgewenst voorbeelden en vermeldt de tijdsperiode waarin de klachtgedraging zich afspeelt. Een klacht kan niet anoniem worden ingediend en kan ingediend worden tot 3 maanden na sluiting van het hulpverleningstraject.

De interne klachtfunctionarissen zullen geïnformeerd worden en het streven is dat u binnen 5 werkdagen een reactie ontvangt van een klachtfunctionaris. U wordt uitgenodigd voor een gesprek ter bespreking van uw klacht(en). De betrokken behandelaar zal ook aansluiten bij dit gesprek. U kunt zich laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon wanneer u dat prettig vindt. Doel van de bemiddeling is om naar elkaar te luisteren en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen om de klacht op te lossen.

Mocht u hierin géén vertrouwen hebben, dan is er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen of aan de Onafhankelijke Commissie Klacht en bezwaar zorg en welzijn (OCKJ) die als klachtencommissie van De GezinsManager optreed of  aan de landelijke Geschillencommissie Zorg. Uw klacht zal volgens de procedures  van het OCKJ-Brabant of de geschillencommissie schriftelijk moeten worden ingediend en de klachtafhandeling zal eveneens volgens deze procedures plaatsvinden.

 

U kunt uw klacht sturen naar:

Klachtencommissie OCKJ De GezinsManager (waaronder ook MTSR)
p/a Irenestraat 51
4811 SB Breda

Of

Geschillencommissie Zorg:
Postbus 90600
5209 LP Den Haag
070-3105380
degeschillencommissiezorg.nl